Hypno-Empowerment Training

Algemene voorwaarden en privacy

Trainers Anita Vink en Aireen Nauta

Algemene voorwaarden behorend bij de overeenkomst tussen de trainers en de cursist.

Deze overeenkomst wordt op schrift vastgelegd in de vorm van een factuur.

1.         De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

  • De trainers en de cursist gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding trainer - cursist.
  • De training heeft betrekking op het geven van een hypno-empowerment training zoals op de website is omschreven.
  • Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden training een bedrag afgesproken. De cursist ontvangt een factuur welke binnen 14 dagen voldaan moet zijn om de inschrijving te garanderen. Annuleren,uitsluitend via mail, kan tot 6 weken voor de eerste trainingsdag, na deze datum is er geen retour van het cursusgeld.
  • De trainers houden zich aan hun geheimhoudingsplicht.

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG verplicht organisaties organisatorische en technische maatregelen te nemen om de privacy binnen de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. Trainers hechten groot belang aan uw privacy en vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Zij zorgen er dan ook onder meer voor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld waarbij onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

2.         Cursist gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de trainer) en de regels van de trainingslocatie. Er wordt tijdens een training niet             gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de trainer/ trainerslocatie / mede cursisten, door de cursist, zullen op cursist             worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de trainer of mede cursisten, door de cursist zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

3.         Trainers zijn niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cursist onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat             cursist voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft meegedeeld waardoor hier             geen aandacht aan geschonken is.

4.         Trainers zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cursist door parkeren of het betreden van het trainingsterrein aan de, noch voor             andere schade ontstaan door betreden van de trainingsruimte en eventuele kantine.